1001. Miképpen kellessék a földi almát mívelni és haszonra fordítani

Először. Ami a földet illeti, ennek mívelésére mindenféle, akár középszerű, akár alacsonabb légyen, fordíttathatik, ha egészen fövenyből áll is, de az agyagos és nedves földben kevés és apró földi almák termenek, a kövecses pedig és fejér föld éppen haszontalan.

Másodszor. Mindenekfelett a földi almát hold fogytán ugarba kell ültetni, mellybe a következendő esztendőre másféle gabonát is lehet vetni, minthogy a föld, melyben ezen gyümölcs termett, gyomlálással és kapálással megtisztíttatik, és lágyíttatik. Szent Mihály napja táján belőlle a földi almát kivévén, ismét még azon ősszel rozzsal bévethetik. De ha árpának alkalmas föld volna, jobb annak a következendő tavaszra megtartatni, mert illyen módon a levele és szára a földi almának a szántóföldön maradván, és ottan telelvén, azt megsűrűítti [megsűrűsíti], és úgy trágya helyett is szolgál, mellyet is szántáshoz a föld alá kell szántani. […]

Ötödször. Ami a földi almával való élést illeti, mind embernek, mind marhának egészséges eledelek, de ollyan szapora is, hogy egy vékából 16, 20, 24 s jó kertekben több véka is terem.

Lehet pedig belőlle:

1) jóízű kenyeret sütni, mely sokféle módon készíttetik. Ha nagyok az földi almák, sok apró darabokra vagdaltatnak, vagy egybetöretnek, és úgy a sütőkemencében megszáraztván, megőröltetnek. Egy véka földialmaliszthez egy fertály véka rozslisztet kell tenni, s mint más közönséges kenyérnek szokás, bé kell kovászolni, hogy megkeljen. A tésztának dagasztása reggel légyen rozsliszttel, mely akármi darabos légyen, jóízű fejérkenyér lesz belőle.

2) Mások következendőképpen bánnak a földi almával: egy üstben a tűzhöz tészik, megfőzik, azután a haját lehúzzák. Mások még a tűzhöz tétel előtt vakarják le az haját. Mások rajta hagyják, és csak megmossák, s úgy főzik meg, azután egybetörik, s estve kovásszal megsavanyítják. Mások a sütőkemencében erőssen megszáraztják, egybetörik, megszitálják, s úgy őrlés sem kívántatik.

3) Harmadszor: a földi alma minekutánna megfőtt, és az héjjától megtisztíttatott, letöltvén rólla azon vizet, melyben először megforrott, úgy is készítik, mint a borsót, s még jobb ízű az étele a borsónál.

4) A földi alma, valamint a répa, mindenféle hússal főzettetik.

5) Az szegény emberek csak vízben főzik, lehúzzák az héjját, s sóba mártják, kenyér s hús nélkül megeszik, s egészségesek tőlle.

6) Legjobb keményítő és hajpor készíttetik belőle, és az lisztiből legjobb tészta sütemény süttetik.

7) Hol a földi alma szorgalmatosabban míveltetik, nagy segítsége vagyon az sertéshízlalásra, úgy is lehet vélle bánni, mint a borsóval. Ha megfövén s -törvén háromszor napjában más eledellel megelegyítvén a sertésnek adatik, kivált a szaporíttásra valónak, egy télen által illy kevés költséggel egy sereg sertést lehet szaporíttani.

8) Megtörvén vagy eldarabolván jó a megölendő berbécs kosztja közé keverni. Kövérednek tőlle. Majorságot is lehet vélle hízlalni.

Ha ezen földi almának míveléséről előadott lerajzolás megtartatik, kevés munkával olly haszon fog belőlle következni, hogy egy gazda sem bánja meg, hogy ennek mívelésére szántóföldet vagy kertet fordított, s szorgalmatosságát sem fogja kímélleni, illy könnyű módon minden eledelét megjobbítván.